konkurs jez niem

Liceum Ogólnokształcące  im gen. Władysława Andersa w Lesku zaprasza uczniów gimnazjum do wzięcia udziału w Konkursie Języka Niemieckiego pt. „Deutsch – mein Hobby”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych. Za przygotowanie i organizację konkursu odpowiedzialna jest komisja organizacyjna w składzie: Tadeusz Wydrych i Anna Nowak.

CELE KONKURSU

1. Poszerzanie i wzbogacanie słownictwa.

2. Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim.

3. Wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów.

4. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Test konkursowy składa się z trzech części i obejmuje:

a. Rozumienie tekstu ze słuchu

b. Rozumienie tekstu czytanego

c. Zadania leksykalno-gramatyczne.

2. Harmonogram konkursu:

a. zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 31 marca 2017 r. na adres internetowy szkoły liceum@lo.lesko.pl lub faksem pod numerem 13 469 65 18.
b. konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. punktualnie o godzinie 10.00 i będzie trwał 90 min.
c. w tym samym dniu około godz. 13.00 odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród.

3. Zasady ogólne

a. Konkurs sprawdza głównie znajomość słownictwa (słówka / zwroty), rozumienie tekstów ze słuchu oraz tekstów czytanych.

b. Podczas konkursu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy ani porozumiewać się między sobą.

c. Uczestnicy powinni wypełniać kartę konkursową długopisem.

d. Prace pisane ołówkiem nie będą sprawdzane. Uczestnikom nie wolno stosować korektora.

e. Nie dopuszcza się pisania drukowanymi literami.

f. Prace zostaną sprawdzone przez komisję organizacyjną.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Zakres leksykalny

Człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania.

Dom – np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie

Życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego.

Szkoła – np. przedmioty nauczania, życie szkoły.

Praca – np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsca pracy.

Żywienie – np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne.

Zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług.

Podróżowanie i turystyka – np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, orientacja w terenie.

Sport – np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe.

Zdrowie – np. części ciała, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie.

Świat przyrody – np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego.

2. Zakres struktur gramatycznych

Składnia

Zdania pojedyncze – oznajmujące, pytające rozkazujące.

Szyk wyrazów – prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnego.

Przeczenia: nein, kein, nicht, nie, niemand, nichts i ich miejsce w zdaniu.

Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, und, sondern, deshalb, sonst, trotzdem.

Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: dass, ob, weil, wenn, als,

Czasownik

Strona czynna czasowników: Präsens, Imperfekt, Perfekt

Czasowniki posiłkowe: sein, haben, werden, zwrotne, rozdzielnie i nierozdzielnie złożone.

Czasowniki modalne.

Tryb rozkazujący.

Rzeczownik

Odmiana rzeczowników przez przypadki w liczbie poj. i mn.

Użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego.

Przymiotnik

Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników.

Przymiotniki w porównaniach als i wie.

Zaimek

Odmiana zaimków osobowych, wskazujących, dzierżawczych, zwrotnych i względnych.

Zaimki nieosobowe man i es.

Zaimki pytające, np. wer? was? wie? woher? wann? warum? wo?

Liczebnik

Liczebniki główne i porządkowe

Przysłówek

Regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków.

Przysłówki czasu i miejsca, np. morgen, gestern, heute, hier, links, rechts.

Przyimek

Przyimki z celownikiem

Przyimki z biernikiem

Przyimki z celownikiem lub biernikiem

OCENA PRAC I NAGRODY

1. Kryteria oceny:

a. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 pkt.

b. Jeżeli zapis jest nieczytelny przyznawane jest 0 pkt.

2. Nagrody:

a. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, który uzyskali największą liczbę punktów z testu.

b. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe.

c. Nauczyciele opiekunowie otrzymają dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Konkursie Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów pt.„Deutsch – mein Hobby” jest dobrowolny i przystąpienie do niego jest równoznaczne z przyjęciem w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

2. Za przygotowanie i organizację konkursu odpowiedzialny jest organizator:

Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Andersa w Lesku przy ul. Piłsudskiego 5.

 

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa