tablicaLO1

.

tekst

 

 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w formacie .pdf 

Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej liceum 4‑letniego Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Lesku na rok szkolny 2022/2023

 

 

 

 

Regulamin opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r., Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 162 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz Zarządzenia Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2021/2022 w województwie podkarpackim.

§1

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną w terminie do 30 kwietnia 2022.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy w szczególności:
  1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
  2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum,
  3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§2

 1. Do ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia nabór odbywa się w następujący sposób:

1. Kandydaci składają podanie, które umieszczone jest na stronie www.lo.lesko.pl/rekrutacja ,

2.  kandydaci składają wydrukowaną deklarację w sekretariacie szkoły.

§3

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
  1. za świadectwo - max. 100 pkt
 • punkty za przedmioty na świadectwie przeliczane są według następującego kryterium:

 

 

Ocena celująca

Ocena bardzo dobra

Ocena
dobra

Ocena dostateczna

Ocena dopuszczająca

Język polski

18 pkt

17 pkt

14 pkt

8 pkt

2 pkt

Matematyka

18 pkt

17 pkt

14 pkt

8 pkt

2 pkt

Ocena z języka obcego nowożytnego

18 pkt

17 pkt

14 pkt

8 pkt

2 pkt

Ocena z II przedmiotu
(biologia, chemia, geografia, historia, informatyka, fizyka)

18 pkt

17 pkt

14 pkt

8 pkt

2 pkt

 

 • punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
 • punkty za aktywność społeczną - 3 pkt
 • punkty za szczególne osiągnięcia - max. 18 pkt

Przedmioty wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uwzględniane w procesie rekrutacji w zależności od wybranego profilu:

Profil

Przedmioty punktowane

Ekonomiczno – techniczny

- język polski

- matematyka

- język obcy

1 wybrany przedmiot z poniższych:

- geografia

- historia

- biologia

- chemia

- informatyka

- fizyka

Humanistyczny

Medyczno - przyrodniczy

Informatyczny

 

2. za wyniki egzaminu ósmoklasisty – 100 pkt

Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu ósmoklasisty przeliczane są na punkty w następujący sposób:

- wynik z języka polskiego i matematyki przedstawiony w procentach mnożony jest przez 0,35 co daje maksymalną liczbę punktów 35 dla każdego z tych przedmiotów

- wynik z języka obcego nowożytnego przedstawiony w procentach mnożony jest przez 0,3 co daje  maksymalną liczbę punktów 30 dla tego przedmiotu

Punkty za egzamin ósmoklasisty

max. 100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

 

Punkty za inne osiągnięcia

Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 18 punktów, w szczególności za:

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym  przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
  4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;
   4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
    2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
    3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
    4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
    5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
    6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;
    7. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
     1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
     2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
     3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów,
     4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
     5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,
     6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty
     7. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
      1. międzynarodowym - 4 punkty,
      2. krajowym - 3 punkty,
      3. wojewódzkim - 2 punkty,
      4. powiatowym - 1 punkt.
      5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty
      6. Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

 

Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • deklarację wybrania profilu
 • kartę zdrowia
 • 2 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
 • oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • kandydaci-laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i
 • powiatowego załączają do podania dyplomy
 • dane kontaktowe:       numer telefonu i adres e-mail kandydata

numer telefonu i adres e-mail rodziców/opiekunów

 

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.